piątek, 15 stycznia 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


MONITORING KONTROLNY Z WODOCIĄGU PRZEWORSK PDF  Array Drukuj Array  Email
MONITORING KONTROLNY Z WODOCIĄGU PRZEWORSK.

Burmistrz Miasta Przeworska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) informuje, że w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu Przeworsk przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 19.01.2010 r.

(punkt poboru - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Marii Konopnickiej 5, Przeworsk, sprawozdanie z badań wody nr PHK-21-02-N/10 z dnia 22.01.2010 r.) oraz wyników badań laboratoryjnych próbki wody w IV kwartale 2009 r.  (punkt poboru - Kotłownia na Os. Misiągiewicza i Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku, przy ul. Niepodległości 9 , sprawozdanie z badań wody nr PHK-204-02-N/09 z dnia 23.10.2009 r. i PHK-243-02-N/09 z dnia 18.12.2009 r.) stwierdzono przydatność wody do spożycia z w/w wodociągów. Badana woda odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 08.02.2010 r., znak: PSK.453-15-2/10 i decyzja Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 10.02.2010 r., znak: PSK.453-15-1/10.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt