środa, 26 lutego 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

POWODY WZROSTU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
POWODY WZROSTU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE .

W związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz wzrostem cen opłat środowiskowych, usług, paliw, energii elektrycznej, płacy minimalnej, które w bezpośredni sposób wpływają na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców i przedsiębiorców, w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu bilansowania się systemu gospodarowania odpadami, niezbędne jest dokonanie korekty obowiązującej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 roku, którego zapisy zmieniły wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska. Decyzja rządu spowodowała istotny wzrost opłat tzw. marszałkowskich za składowanie odpadów komunalnych, które muszą ponieść instalacje komunalne. Warto przypomnieć, że w 2007 roku stawka ta wynosiła 16 zł za tonę odpadów. Tymczasem, w 2018 roku koszt ten wyniósł 140,00 zł, w 2019 roku - 170,00 zł, w 2020 roku - 270,00 zł za tonę. Jest to 62 % wzrostu w stosunku do roku 2019. W ciągu 13 lat opłata wzrosła o 254 zł.

 

Od 2017 roku miasto Przeworsk na mocy porozumienia zawartego z gminą Leżajsk korzysta z możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przeworska w instalacji komunalnej w Giedlarowej, wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – Park” Spółka z o. o., w Wierzawicach. Od 1 stycznia 2020 roku zapowiadany jest 55 % wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji z 302,40 zł na 550,80 zł brutto za tonę odpadów.

 


Mimo tak znacznego wzrostu opłaty, oferowana cena jest zdecydowanie niższa od tych, które obowiązują na innych instalacjach  w regionie, w których koszty za zagospodarowanie odpadów oscylują w granicach 700 - 800 zł za tonę.  Zasadniczy wpływ na koszty związane z funkcjonowaniem systemu ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta. Analiza wskazuje, że w Przeworsku ilość odebranych odpadów niesegregowanych i selektywnych zebranych sukcesywnie zwiększa się w stosunku do lat poprzednich. Wzrastają także koszty zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych np. średni koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił około 600 zł za tonę, w 2020 roku będzie to nawet 1 600 zł, koszt zagospodarowania opon wynosił 300 zł za tonę, w 2020 roku będzie to 700 zł. Pomimo wzrostu cen, coraz trudniej jest zagospodarować te i inne odpady, którymi nie są zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem.

Na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływ ma wiele innych czynników niezależnych od właścicieli instalacji komunalnych. Do podwyżek na składowiskach przyczyniły się rządowe obostrzenia wprowadzone po pożarach wysypisk i magazynów składujących odpady. Przedsiębiorstwa zmuszone zostały do poniesienia wysokich kosztów związanych z zainstalowaniem wielu nowych zabezpieczeń, systemów przeciwpożarowych i systemów monitoringu. Na wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem, odbiorem i transportem odpadów komunalnych mają wpływ znaczące wzrosty płac, wynagrodzenia minimalnego, wzrosty cen paliw i energii, na które miasto nie ma żadnego wpływu.Szacuje się, że w 2019 roku z terenu miasta odbierze się około 4 800 ton odpadów zmieszanych i ok. 1 040 ton selektywnie zebranych. Łącznie miasto musi odebrać i zagospodarować ok. 5 840 ton odpadów, a koszty zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu miasta to około  3 282 000 zł. W 2020 roku prognozuje się wzrost ilości zmieszanych odpadów komunalnych do 4 900 ton, i ok. 1 000 ton odpadów segregowanych, kwota którą wydatkuje miasto z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to około 5 400 000 zł, co stanowi 61 % wzrost w stosunku do roku 2019, tj. o kwotę 2 118 000 zł. 

W rozstrzygniętym przetargu na „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk” na 2020 rok, najkorzystniejszą cenę świadczenia usług zaoferowała Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  w wysokości 2 328 739 zł brutto.

Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się bilansować i samofinansować. Wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty oraz koszty odbioru i zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. Rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Rada gminy może określić stawki opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotność wysokości stawki ustalonej przez radę gminy za prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. W Przeworsku stawkę tej opłaty przyjęto w wysokości dwukrotnej, jak za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.


Uchwała Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany  uchwały Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)    24 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2)    wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48 zł od mieszkańca, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3)    od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności: 120 l – 45 zł, 240 l – 80 zł, 1 100 l – 260 zł, KP-7 kontener 7 000 l – 1 400 zł, za worek 120 l – 45 zł;
4)    od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności: 120 l – 90 zł, 240 l –160 zł, 1 100 l – 520 zł, KP-7 kontener 7 000 l – 2 800 zł, za worek 120 l – 90 zł.       

Na podkreślenie zasługuje fakt, że funkcjonujący w Przeworsku system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta umożliwia mieszkańcom oddanie w każdej ilości wszystkich rodzajów odpadów wg przyjętych zasad ustalonych przez Radę Miasta Przeworska. System odbiega jakościowo od standardów przyjętych w innych gminach, jest skonstruowany w sposób dogodny dla mieszkańców. Jednocześnie system ze względu na dużą częstotliwość odbioru odpadów zapewnia mieszkańcom łatwe pozbywanie się odpadów i sprzyja proekologicznym zachowaniom.

Szanowni Państwo,
władze miasta Przeworska dołożyły wszelkich starań, aby ograniczyć wzrost stawek za gospodarowanie odpadami, jednak decyzje niezależne od nas spowodowały radykalny wzrost opłat. Rządowe regulacje, nowelizacja rozporządzeń i ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz brak regulacji ograniczających wzrost cen sprawiły, że miasto Przeworsk, jak i wszystkie gminy w Polsce, zmuszone zostały do akceptacji wysokości stawek na instalacjach, a także odbioru i zagospodarowania wynikających
z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

(-) Leszek Kisiel

Burmistrz Miasta Przeworska

 

2020-02-24
W niedzielę, 23 lutego, rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczestniczył w uroczystej ...
2020-02-13
Wspólna podróż przez życie w małżeństwie to wiele chwil radości, wzruszeń, często również smutków, niepowodzeń, wiele przeżytych wiosen, lat, ...
2020-02-13
Informujemy o naborze wniosków od 28 lutego do 28 marca 2020 r. na premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach ...
2020-02-13
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przypomina, że posiadacz zwierząt gospodarskich powinien natychmiast  informować Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia ...
2020-02-13
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o aktualnym wykazie urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla bydła, trzody chlewnej. badania ...
2020-02-13
Cmentarz komunalny przy ul. Tysiąclecia jest otwarty. Przez ostatnie dni w związku z utrzymującym się bardzo silnym wiatrem przebywanie na ...
2020-02-10
Szanowni Mieszkańcy! Potężny wiatr wiejący od wieczora w niedzielę może powodować duże straty materialne oraz stwarzać zagrożenie zdrowia, a nawet i ...
2020-02-10
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w sali ...
2020-02-06
Wdzięczną nazwę „Ciuciubabka” przybrało nowe prywatne przedszkole w Przeworsku, które wkrótce z pewnością wypełni się gromadą wesołych i ciekawych świata ...
2020-02-04
W dniach 23.01. – 24.01. 2020 r. w Pradze odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich projektu: „Szkoły: Partnerzy Przyszłości- Schulen: ...
2020-02-10
Szanowni Mieszkańcy! Potężny wiatr wiejący od wieczora w niedzielę może powodować duże straty materialne oraz stwarzać zagrożenie zdrowia, a nawet i ...
2020-02-10
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w sali ...
2020-02-06
Wdzięczną nazwę „Ciuciubabka” przybrało nowe prywatne przedszkole w Przeworsku, które wkrótce z pewnością wypełni się gromadą wesołych i ciekawych świata ...
2020-02-04
W dniach 23.01. – 24.01. 2020 r. w Pradze odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich projektu: „Szkoły: Partnerzy Przyszłości- Schulen: ...
2020-01-31
W piątek, ostatniego dnia stycznia dokonano uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku. Zlokalizowany przy ul. Wiejskiej ośrodek, jest wynikiem ...
2020-01-31
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie warsztatowo-informacyjne nt. „Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej – Fundusze Europejskie”. Spotkanie skierowane jest do osób ...
2020-01-29
W związku z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady „Auschwitz-Birkenau”, 28 stycznia odbyło się spotkanie pt. „Pamiętać”. W ...
2020-01-28
Na łamach prestiżowego periodyku naukowego "Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce" (tom 132) wydawanego przez ...
2020-01-23
Powstańcy 1863 roku (…) pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Józef Piłsudski Przy Mogile Powstańczej 22 stycznia, w roku ...
2020-01-23
Informujemy rolników, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmianę terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego ...
2020-01-21
XVIII Sesja Rady Miasta Przeworska odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00, w sali Ratusza, I piętro, ...
2020-01-16
Na pamiątkę ognisk palonych w Przeworsku przez weteranów powstania, w rocznicę ogłoszenia Manifestu Tymczasowego ...

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt