środa, 4 sierpnia 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REKRUTACJA
REKRUTACJA.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
•    indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
•    indywidualne wsparcie psychologiczne,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
•    płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
-osoby w wieku 50 lat i więcej,
-osoby długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnością,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od 19.07.2021 do 30.07.2021 roku.
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.
Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk oraz MOPS. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska oraz budynku Oberży przy ul. Krakowskiej.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 695 520 200, 668 216 354, 735 460 201.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz.
  2. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.
  3. Zał. nr 2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.
  4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.
  5. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.
  6. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.
  7. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.
  8. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.
  9. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.
  10. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie.
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt