czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZEWORSKU PDF Drukuj Email
piątek, 05 marca 2021 12:09
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZEWORSKU.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk

Tel.: 16 648 78-44, wew. 135 lub 116

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku

Przewodnicząca - Marta Śliwa

Sekretarz - Robert Dybaś

Członkowie - Anna Darecka, Agata Kukulska, Maria Korzystka, Danuta Dąbrowska, Andrzej Stęc


Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu, co do zasady jest dobrowolne, a zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (przymus leczenia) może być nałożony wyłącznie przez sąd. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  (przymusowe leczenie) jest sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby – której postępowanie dotyczy. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu precyzuje  ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 2019.2277 z późn. zm.)

Wniosek do Sądu Rejonowego w Przeworsku w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu złożyć mogą dwie instytucje:
•    gminna komisja  rozwiązywania problemów alkoholowych 
•    prokurator

Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przez osobę uzależnioną od alkoholu, która posiada miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Przeworska, można złożyć do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Przeworsku.
Do pobrania - Klauzula informacyjna, wniosek - DOC, PDF,

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucje takie jak ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy społeczni, policja, pracodawca itp., a także osoba uzależniona z własnej inicjatywy.

Forma i miejsce składania wniosku

Wniosek w zamkniętej kopercie, należy złożyć w formie pisemnej pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
lub osobiście:

  • w Urzędzie Miasta Przeworska – pok. nr 213 II piętro (tel. 16 648 – 78 -44 wew. 135) lub siedzibie Straży Miejskiej w Przeworsku (tel. 16 648 – 78 – 44 wew.116),
  • w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniach i godzinach dyżurowania przewodniczącej MKRPA (budynek MOPS w Przeworsku, ul. Krakowska 30)

Przesłanki złożenia wniosku

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
•    rozkład życia rodzinnego,
•    demoralizację nieletnich,
•    uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
•    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Tryb postępowania:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku:
•    rozpatruje  wniosek o  zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkohol,
•    przeprowadza z osobami mającymi problem alkoholowy rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego,
•    kieruje do biegłych ( psychiatry i psychologa) na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
•    monitoruje podjęte dobrowolnie leczenie odwykowe,
•    w przypadku odmowy leczenia lub przerwania terapii, kieruje wniosek do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Postępowanie przed sądem
Sąd może na podstawie zebranych przez Komisję dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, informacji z poradni  itp.) wydać następujące orzeczenie:
•    oddalić wniosek, 
•    orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym (leczenie ambulatoryjne) zakładzie leczniczym, czyli poradni, lub w zakładzie  stacjonarnym (leczenie zamknięte) czyli szpitalu.

Sądowe postępowanie jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, które staje się prawomocne po upływie 21 dni. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.
Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. 

Poprawiony: piątek, 05 marca 2021 13:48
 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt