czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REGULAMIN Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Miejskiej Przeworsk.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miejskiej Przeworsk - pobierz

 

Czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt):

 • w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.


Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., baza: ul. Głęboka 5, tel.: 16 648 79 33.


Regulamin w skrócie:

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Przeworska mogą dostarczać samodzielnie, bezpłatnie i w każdej ilości odpady  niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a w szczególności:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło bezbarwne, szkło kolorowe, szyby i lustra,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpadów stanowiących odpady komunalne (trawa, liście, kwiaty, chwasty, pocięte na drobno lub rozdrobnione: gałęzie, kora, korzenie i pnie),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z papieru,
 • odpady ze szkła kolorowego,
 • odpady ze szkła bezbarwnego,
 • odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe,
 • żarówki, świetlówki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne,
 • zużyte opony,
 • odpady z tekstyliów i odzież.

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję:

 • rodzaju odebranych odpadów,
 • ilości przyjmowanych odpadów,
 • adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu z podaniem, czy pochodzą z nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej.

UWAGA!

W PSZOK nie będą przyjmowane bioodpady od właścicieli nieruchomości deklarujących posiadanie kompostownika.

Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Przeworska, bądź inna upoważniona osobę (w szczególności na podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Przeworsku lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku, gdy Obsługa PSZOK stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są oddawane przez inne niż ww. osoby, może odmówić ich przyjęcie.


Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady do PSZOK, pracownik obsługi wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów do punktu.

Obsługa PSZOK na terenie punktu zapewnia utrzymanie czystości i porządku, a zebrane odpady na bieżąco winna przekazywać do dalszego zagospodarowania.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt