czwartek, 23 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.

Od 1 stycznia 2012 roku gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych w postaci elektronicznej. Zasady prowadzenia rejestru określają:

  • art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
  • art. 9b-9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi uzyskać wpis do rejestru w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne. Wpis ten zastępuje dotychczasowe zezwolenia na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku wpis do rejestru uzyskali nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Przeworska. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mieli wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogli prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012 roku. Po tym terminie byli zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON – jeśli posiada,
  • określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru powinien być dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze nadając przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Obecnie wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Przeworska posiada 11 przedsiębiorstw - REJESTR DZIAŁALNOŚCI - POBIERZ

KARTA INFORMACYJNA, wniosek (doc), wniosek (pdf), oświadczenie (doc), oświadczenie (pdf), zmiana wpisu (doc), zmiana wpisu (pdf)

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt